نتایج جستجو برای «mathematics»

تعداد کلیک: 7293
عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)
لینک: http://codesara.ir/content/m1049294-fuzzy-calculus-core-fc2ore
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1049294
تعداد کلیک: 1006
عنوان انگلیسی: Shooting method with GUI
لینک: http://codesara.ir/content/m1269513-shooting-method-with-gui
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1269513
تعداد کلیک: 927
عنوان انگلیسی: Cops and Robber Software
لینک: http://codesara.ir/content/m1300862-cops-and-robber-software
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1300862

برنامه های کاربردی ریاضیات پیشرفته و مکانیک با استفاده از MATLAB، نسخه 3