نتایج جستجو برای «matching»

تعداد کلیک: 823
عنوان انگلیسی: Maximum Cardinality matching
لینک: http://codesara.ir/content/m1390738-maximum-cardinality-matching
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1390738
تعداد کلیک: 332
عنوان انگلیسی: Minimum Perfect Matching Tool
لینک: http://codesara.ir/content/m1540333-minimum-perfect-matching-tool
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1540333
تعداد کلیک: 826
عنوان انگلیسی: Matching pursuit for 1D signals
لینک: http://codesara.ir/content/m1180526-matching-pursuit-for-1d-signals
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1180526
تعداد کلیک: 803
عنوان انگلیسی: Modified Hausdorff Distance
لینک: http://codesara.ir/content/m1355750-modified-hausdorff-distance
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1355750
تعداد کلیک: 1025
عنوان انگلیسی: Object Matching
لینک: http://codesara.ir/content/m1134875-object-matching
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1134875

الگوریتم تطبیق اثر انگشت با استفاده بافت شکل و توصیف جهت گیری