حداکثر کاردینالیتی تطبیق

عنوان انگلیسی: Maximum Cardinality matchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۹کلید واژه ها:biotechfinanceFinancial Engineeringgraphsmathematicsmaximal cardinalitymcm maximum cardinality matchingoptimizationstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →

تطابق ؟ برای سیگنال یک بعدی

عنوان انگلیسی: Matching pursuit for 1D signalsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۲کلید واژه ها:basis pursuitConvolutioneegfunctional analysislfpmatching pursuitsound processingsparse codingspectrogramtemporal signaltimefrequency analysisبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل Read More →

پایگاه داده و تطبیق UAV

عنوان انگلیسی: UAV Matching and Data Baseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۸۹کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdata basemicrominiuavسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

ابزار حداقل تطبیق تمام

عنوان انگلیسی: Minimum Perfect Matching Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۹کلید واژه ها:graphsLinear OptimizationLinear ProgrammingLPmatchingoptimizationperfect matchingبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه Read More →

تطابق اشیا

عنوان انگلیسی: Object Matchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۲کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingfeature detectionfeature extractionfeature matchingimage processingobject recognitionsiftsurfبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم Read More →