نتایج جستجو برای «map»

تعداد کلیک: 454
عنوان انگلیسی: Log MAP decoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1180203-log-map-decoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1180203
عنوان انگلیسی: رمزنگاری تصاویر RGB با استفاده از تابع آشوب Logistic Map و عملگر های برش و جهش
لینک: http://codesara.ir/content/iscisc2010-018
لینک کوتاه: http://codesara.ir/iscisc2010-018
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2491/iscisc2010.html
تعداد کلیک: 1932
عنوان انگلیسی: Dijkstra's Shortest Path Algorithm
لینک: http://codesara.ir/content/m1708088-dijkstras-shortest-path-algorithm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1708088
تعداد کلیک: 2805
عنوان انگلیسی: Cluster Reinforcement (CR) phase
لینک: http://codesara.ir/content/m1220678-cluster-reinforcement-cr-phase
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1220678

THP performance Improvement with MAP Criterion over MIMO Broadcast channels