نتایج جستجو برای «mandelbrot»

تعداد کلیک: 1093
عنوان انگلیسی: GPU Julia Set Explorer
لینک: http://codesara.ir/content/m1642418-gpu-julia-set-explorer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1642418
تعداد کلیک: 3060
عنوان انگلیسی: Fractal Explorer
لینک: http://codesara.ir/content/m1550783-fractal-explorer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1550783
تعداد کلیک: 1351
عنوان انگلیسی: Fractal Stock Price Generator
لینک: http://codesara.ir/content/m1310322-fractal-stock-price-generator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1310322
تعداد کلیک: 1331
عنوان انگلیسی: Automatic Terrain Generation
لینک: http://codesara.ir/content/m1600062-automatic-terrain-generation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1600062
تعداد کلیک: 592
عنوان انگلیسی: Multifractal Model of Asset Returns (MMAR)
لینک: http://codesara.ir/content/m1392274-multifractal-model-of-asset-returns-mmar
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1392274
تعداد کلیک: 332
عنوان انگلیسی: A GPU Mandelbrot Set
لینک: http://codesara.ir/content/m1640215-gpu-mandelbrot-set
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1640215

مجموعه Mandelbrot با جعبه ابزار محاسبه موازی