مجموعه Mandelbrot با جعبه ابزار محاسبه موازی

عنوان انگلیسی: Mandelbrot set with the parallel computing toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۵کلید واژه ها:fractalsGrid computingmandelbrotMIMDParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند Read More →

مرورگر دسته جولیا GPU

عنوان انگلیسی: GPU Julia Set Explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۴کلید واژه ها:fractalgpugraphicsGrid computingMIMDParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش Read More →

نمایش دهنده فراکتال

عنوان انگلیسی: Fractal Explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۹۷کلید واژه ها:attractorchaosfractalfractalslandscapeslindenmayerlogisticLorenz AttractorquaternionSelf-Organizing MapsSOMآشوباترکتورتطبیق پذیریجاذبجاذب لورنزخوشه بندیسیستم غیر خطیسیستم لورنزسیستم های آشوبیشبکه عصبی رقابتیشبکه های Read More →

مولد قیمت سهام فراکتالی

عنوان انگلیسی: Fractal Stock Price Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۰کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineeringfractalmandelbrotMATLAB for Economicsstockاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

تولید خودکار ناهمواری

عنوان انگلیسی: Automatic Terrain Generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۳کلید واژه ها:۲d probability distribution3d graphicsbrowniancamerafractalfractionallandscapelightingmandelbrotmappingnavigationpatchterrainجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییتولید خودکار ناهمواریAutomatic Read More →

مدل چندفراکتالی بازگشت دارایی (MMAR)

عنوان انگلیسی: Multifractal Model of Asset Returns (MMAR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۳کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringfractalmmarmultifractalتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

GPU مجموعه مندلبرو

عنوان انگلیسی: A GPU Mandelbrot Setزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۹کلید واژه ها:Grid computingMIMDParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش Read More →