معکوس پارامترهای VAR به پارامترهای MA

عنوان انگلیسی: Inverting VAR parameter into MA parametersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۷کلید واژه ها:applied econometricsEconometricsEconomicsempirical modelsfinanceFinancial Engineerigstatisticsاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم Read More →

MA Crisfield -غیرخطی Non-linear FEA Ch 2

عنوان انگلیسی: MA Crisfield – Non-linear FEA Ch 2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۹کلید واژه ها:fea finite element analysis nonlinear crisfieldFinite Elementsmechanical modelingاجزای محدودالمان Read More →

حرکت میانگین moving_average v3.1 (Mar 2008)

عنوان انگلیسی: moving_average v3.1 (Mar 2008)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)توضیحات:Smooths a matrix (with/without NaN’s) via recursive moving average method and eliminates data gaps. MOVING_AVERAGE(X,F) smooths Read More →

ابزار مدل سازی سری زمانی با روش GARCH (مدل خود رگرسیو تعمیم یافته مبتنی بر ناهمسانی یا واریانس شرطی)

عنوان انگلیسی: Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۲۸۸کلید واژه ها:ararmaauto correlationEconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineeriggarchGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitymamodel fittingpartial auto correlationPredictionsimulationSpreadsheetSPSStime seriesاسپرید Read More →

باس واسط با هدف کنی KPIB

عنوان انگلیسی: KPIB — Kenny-Purpose Interface Busزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۶۲کلید واژه ها:automationInstrument ControlkeysightmeasurementTemperature Controlابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل حرارتشبکه عصبیکنترل Read More →

مجموع مینکوفسکی

عنوان انگلیسی: Minkowski Sumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۹کلید واژه ها:additive combinatoricsdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseimage processingmeasurementانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

تجزیه و تحلیل ویژگی مربع چی

عنوان انگلیسی: chi square feature analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۹۳کلید واژه ها:chi square feature analysisData MiningDimensionality Reductionfeature selectionFirst Componentmachine learningMobile RobotpcaPrinciple Component Analysisآنالیز Read More →