اکولایزر آموزش تطبیقی LMS

عنوان انگلیسی: LMS Adaptation Training Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۵کلید واژه ها:lms channel isi intersymol interference approximation fading adasystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های Read More →

حذف نویز تطبیقی lms

عنوان انگلیسی: lms adaptive noise cancellationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۷کلید واژه ها:lms channel isi intersymol interference approximation fading adaNoise Cancellationsystem identificationپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش Read More →

تأخیر زمانی LMS – سیمولینک

عنوان انگلیسی: LMS Time Delay -Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۸کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاFilter Designsignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی Read More →

Speech Enhancement Using Kernel Recursive Least-Squares Method

عنوان انگلیسی: Speech Enhancement Using Kernel Recursive Least-Squares Methodتعداد کلیک: ۱۷۰۴کلید واژه ها:Kernel Adaptive Filteringkernel methodsLinear Adaptive FilteringReproducing Kernel Hilbert Spacesspeech enhancementSpeech Enhancement Using Kernel Read More →

قیمت گذاری سبد گزینه

عنوان انگلیسی: Pricing Basket Optionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۴کلید واژه ها:analysisbasketderivativefinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carlooptionpricingrainbowالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالی در متلبجعبه Read More →

برنامه های شبکه عصبی

عنوان انگلیسی: Neural Network Programsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۴کلید واژه ها:backcharacterCharacter Recognitionfeedforwardneural and fuzzy systemsneural networksOCRperceptron lmspropagationبازشناسی کاراکترپردازش تصویرتبدیل عکس به نوشتهشناسایی حرفشناسایی Read More →

مجموعه بلوک روباتیک Olin برای هدف xPC

عنوان انگلیسی: Olin Robotics Blockset for xPC Targetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۳کلید واژه ها:challengedarpadriversgpsgrandimuinslidarroboticssicksimulinkStateflowurbanxPC Targetاجرا در زمان واقعیاجرای بلادرنگاجرای بلادرنگ برنامه در متلباجرای Read More →

قانون دلتا

عنوان انگلیسی: DeltaRuleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۸۷کلید واژه ها:adalineClassificationclassifierclusteringData ClassificationData Miningdelta ruleleast mean squareslmsmachine learningneuralneural netneural networkneurodeneuronPattern Miningpattern recognitionperceptronSupervised Learningwidrowhoffاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص Read More →