تجزیه و تحلیل سیستم تک ورودی تک خروجی غیرخطی با استفاده از سیمیواینک

عنوان انگلیسی: Nonlinear SISO system analysis using simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۶کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorylinearizationSystems theorytransfer functionاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

شبه خطی سازی با پرتابه کنترل بهینه

عنوان انگلیسی: Quasi Linearization for Optimal Control Trajectoryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۷کلید واژه ها:controcontrolcstrOptimal Controloptimal control trajectoryquasi linearizationtrajectoryبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترل بهینهسیستم Read More →

nnctrl

عنوان انگلیسی: nnctrlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۴۰کلید واژه ها:Feedbackfuzzy logicinverse controlneural networkneural networksNonlinear ControlOptimal Controlpredictivsystemsآموزش شبکه عصبیبرنامه ریزی پویابهینه سازیپرسپترون چند لایهتئوری کنترل Read More →

برازش منحنی با استفاده از نمایش چند وجهی

عنوان انگلیسی: Curve fitting using polygonal representationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۹کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinglinearizationpolygonal representationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب Read More →

NelinSys

عنوان انگلیسی: NelinSysزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۶کلید واژه ها:control designexact linearizationGain Schedulingnonlinear control systemsphaseplane analysisبرنامه ریزی بهرهجدول بندی بهرهسیستم های غیر خطیسیستم های Read More →

کنترل دینامیکی ربات چرخ دار متحرک

عنوان انگلیسی: Dynamic Control of a Wheeled Mobile Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۳کلید واژه ها:controldynamicFeedbacklinearizationmobileMobile RobotnonlinearNonlinear Controlroboticswheeledبرنامه نویسی ربات های متحرکخطی سازی با Read More →

کنترل دینامیک-سینماتیک یک ربات دو لینکی

عنوان انگلیسی: Kinematic_Dynamic Control of a Two Link Manipulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۰کلید واژه ها:controldynamicFeedbackkinematiclinearizationmanipulatornonlinearNonlinear Controlroboticsserialtwo linkخطی سازی با فیدبکخطی سازی فیدبکسیستم های Read More →

دموی آنالیز هسی hessianAnalysisDemo

عنوان انگلیسی: hessianAnalysisDemoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۱کلید واژه ها:Data Analysisestimationhessianmodelingnumerical analysisparameterparameter estimationQPquadprogQuadratic Programmingبرنامه ریزی درجه دوبرنامه ریزی درجه دومبرنامه ریزی ریاضیبهینه سازی درجه Read More →