نتایج جستجو برای «linearization»

تعداد کلیک: 449
عنوان انگلیسی: Quasi Linearization for Optimal Control Trajectory
لینک: http://codesara.ir/content/m1625479-quasi-linearization-for-optimal-control-trajectory
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1625479
تعداد کلیک: 1324
عنوان انگلیسی: NelinSys
لینک: http://codesara.ir/content/m1444191-nelinsys
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1444191
تعداد کلیک: 1522
عنوان انگلیسی: Dynamic Control of a Wheeled Mobile Robot
لینک: http://codesara.ir/content/m1360703-dynamic-control-ofwheeled-mobile-robot
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1360703
تعداد کلیک: 126
عنوان انگلیسی: Linearization Example Models
لینک: http://codesara.ir/content/m1154451-linearization-example-models
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1154451

تجزیه و تحلیل سیستم تک ورودی تک خروجی غیرخطی با استفاده از سیمیواینک