هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۵۹کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

ریاضیات ؟ با استفاده از MATLAB 7

عنوان انگلیسی: Alternative Mathematics using MATLAB 7زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۹۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلalgebraCurve FittingdifferentialDifferential EquationFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier TransformFunction Read More →

متد نیوتون-رافسون برای ۲ متغیر

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Method for 2 variablesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۷کلید واژه ها:mathematicsmatrixNewton-Raphsonnumerical linear algebrathanks fot thr great code is it possible to Read More →

OLS

عنوان انگلیسی: OLSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۷کلید واژه ها:functionsfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxlinearlinear algebramatrixolsorthogonal least squaresregressorsسیستم استنتاج فازیسیستم خبرهمجموعه های فازیمنطق فازیمنطق فازی در Read More →

حذف گاوسی با استفاده از محوریابی کامل

عنوان انگلیسی: Gaussian Elimination using Complete Pivotingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۰کلید واژه ها:complete eliminationeliminationfinding rank of matrixgaussgaussianGaussian Eliminationlinear algebraجبر خطیحذف گوسیحل دستگاه معادلات Read More →