تولباکس سطح حفاظت

عنوان انگلیسی: Protection Level Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۹۸کلید واژه ها:aircraftairplanecomposite protection levelconspiring biaseplgbasgnssgpshorizontal protection levelhplhplcintegritylaasplprecision approachprotection levelradial protection levelrplrplcsbassplvertical protection levelvplvplcwaasاجسام پروازیتحلیل Read More →

قطعه بندی کانتور فعال

عنوان انگلیسی: Active Contour Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۶کلید واژه ها:active contourcomputer visionDigital Image Processingimage proceimage processinglevel setsmorphologysegmentationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم Read More →

مدل باتری لیتیوم،‌ زبان Simscape و بهینه ساؤی طراحی سیمولینک

عنوان انگلیسی: Lithium Battery Model, Simscape Language and Simulink Design Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۳۶کلید واژه ها:automotivebatterycontrolcontrol designdemoelectricalenergy storageequivalent circuitGrid computinglithiumMIMDoptimizationParallel Computingparameter estimationSIMDsimscapesimulationsimulinksimulink Read More →

پلت فرم کانتور فعال

عنوان انگلیسی: Active contour platformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۹کلید واژه ها:active contourscomputer visionDigital Image Processingimage processinglevel setssegmentationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم Read More →

کنترل و شبیه سازی سیستم الکتریکی خودرو

عنوان انگلیسی: Automotive Electrical System Simulation and Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۲۰کلید واژه ها:alternatorAutomative Electrical Systemautomotivebatterycontrol designdemoelectricallead acidleadacidoptimizationsimulationsimulinkvehicleبرق خودروخودروخودروسازیسیستم برق خودروصنعت خودروسازیطرحی سیستم Read More →

اجرای کانتور فعال و پلت فرم فعال GUI

عنوان انگلیسی: Active Contours implementation and test platform GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۷۱کلید واژه ها:activeactive contouractive contour modelsactive contourscomparecomputer visioncontourcontoursDigital Image Processingenhancementgeodesic snakesguiimageImage Read More →

خطوط فعالیت Chan Vese بدون لبه

عنوان انگلیسی: Chan Vese Active Contours without edgesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۴کلید واژه ها:active contourchan vesecomputer visiondemoDigital Image Processingimage forceimage processinglevel setsmultiphasemumford and Read More →