نسخه ی نمایشی تعبیه ربات رمز گذار NXT

عنوان انگلیسی: Embedded Coder Robot NXT Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۱۶کلید واژه ها:automotivecontrol designecrobotEmbedded Centerembedded codejplego mindstormslego mindstorms nxtMicroprocessormodelbased designmodelingnxtpackagepick of the weekpotwproject Read More →

طراحی مبتنی بر مدل برای کنترل شاسی خودرو الکتریکی

عنوان انگلیسی: Model-Based Design for Electrical Automobile Chassis Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۷کلید واژه ها:automationautomotivecontrol designControl SystemsControl theoryecrobotembedded codelegomindstormsnxtsimulationSystems theoryvehicleاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

طراحی بر اساس مدل برای کنترل الکتریکی شاسی اتومبیل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design for Electrical Automobile Chassis Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۵کلید واژه ها:automotivecontrol designecrobotEmbedded Centerembedded codelegombdMicroprocessormindstormsnxtRobust ControlsimulationState FlowStateflowStochastic controlvehicleاستیت فلوالکترونیک دیجیتالبرنامه Read More →

اسکنر NXT با اسباب بازی فکری لگو NXT

عنوان انگلیسی: NXT Scanner with Lego Mindstorms NXTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۲۰کلید واژه ها:CommunicationsdemoecrobotEmbedded Centerembedded codeimage processingMicroprocessormodelingPolyspacesimulationsimulinkState FlowStateflowStatic Code Analysisاستاتیکاستیت فلوالکترونیک دیجیتالبررسی کد Read More →

طراحی کنترلر NXT SCARA (بازوی روبات سطحی دو لینکی)

عنوان انگلیسی: NXT SCARA (Two-Link Planar Robot Arm) Controller Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۴۲کلید واژه ها:control designecrobotEmbedded Centerembedded codelegoMicroprocessormindstormsmodelingnxtrealtime workshoprobot armRobot Armsscarasimulationsimulinkالکترونیک دیجیتالانواع Read More →

ساخت STI2D با استفاده از SimScape

عنوان انگلیسی: Formation simscape STI2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۵کلید واژه ها:arduinocourse materialslego mindstormsmodelssimscapesimulinkState FlowStateflowsti2dاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیجریان حالتسیمیولینکشبیه سازیماشین حالتمدل سازیمدل سازی گرافیکیساخت Read More →