توان مقدار موثر یریع (RMS)

عنوان انگلیسی: Fast root-mean-square (RMS) powerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۷۴کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisinstantaneous amplitudepowerrms powerroot mean squareroot mean square powersignal envelopesignal processingstandard deviationvarianceبینایی Read More →

الگوریتم میانگین کمترین مربعات

عنوان انگلیسی: Least Mean Square algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۸کلید واژه ها:Communicaton Systemisileast mean squarelmsتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی Read More →

فیلتر تطبیقی

عنوان انگلیسی: Adaptive Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۶کلید واژه ها:Biomedical EngineeringECGElectrocardiographyerrorRecursive Least Squaresrlssignal processingبازگشتیپردازش سیگنال های زیستیتحلیل سیگنال های قلبیخطای اندازه گیریخطای کمینهخطای Read More →

تقریب گرهای کانال LS و MMSE برای OFDM

عنوان انگلیسی: LS and MMSE channel estimators for OFDMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۸کلید واژه ها:channel estichannel estimationhighlightingmmsemse comaremse comarewofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingsimulationwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →