شبیه سازی کد LDPC

عنوان انگلیسی: LDPC Code Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۰۱کلید واژه ها:AWGNcoding theoryinformation theoryldpclowdensity paritycheckmatlabsimulationاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →

تست گرث ۴ برای کدهای LDPC

عنوان انگلیسی: Girth 4 test for LDPC codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۶کلید واژه ها:coding theorygirthinformation theorylpdcparity check matricestestاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور Read More →

کدهای کانولوشن LDPC

عنوان انگلیسی: LDPC Convolutional Codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۶کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemConvolutionerror control codingfunctional analysisldpcبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعتحلیل سیستم های مخابراتی در Read More →

شبیه سازی نرخ خطای بیت کدهای LDPC

عنوان انگلیسی: LDPC codes Bit Error Rate simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۱کلید واژه ها:AWGNber simulationcoding theoryinformation theoryldpcldpdmackaynealsparse lu decompositionاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی Read More →

کدهای انعطاف پذیر QC-LDPC گرث ۸

عنوان انگلیسی: Flexible Girth 8 QC-LDPC Codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۵کلید واژه ها:errorcorrection codesinformation theoryldpc codesاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →

گرث ۴ کدهای Gallager

عنوان انگلیسی: Girth 4 of Gallager codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۹کلید واژه ها:code designcoding theorygallager codesgirth testinformation theoryldpcاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور Read More →

ماتریس LDPC

عنوان انگلیسی: LDPC matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۷کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisldpcبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتماتریس LDPCLDPC matrix فرم عضویت در خبرنامه Read More →