کد IATA با طول و عرض جغرافیایی

عنوان انگلیسی: IATA code to longitude and latitudeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdata importiatalatlatitudelonlongituderegexpiurlreadسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

مدیریت مسیریابی FlightGear

عنوان انگلیسی: FlightGear Route Managerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۴کلید واژه ها:aircraftairplaneflight simulatorflightgearroute managerroutingsimulationsocket connectionاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمدیریت Read More →

ماه آزیموت (Azimuth) و الگوریتم تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Lunar Azimuth and Altitude Estimation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarinelelevationgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudelunarmoonutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

موقعیت یابی ماه در متلب

عنوان انگلیسی: Moon Positionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۲۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomicalastronomyephemerislunarmeeusmoonسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

مدل یونسفر مرجع بین المللی (IRI)

عنوان انگلیسی: International Reference Ionosphere (IRI) Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۹کلید واژه ها:geophysicsInternational Reference Ionosphereiriphysicsتحقیقات فضاییمیدان مغناطیسی زمینناحیه پویای یونوسفرهوا و فضاهواکرهیون کرهیونوسفریونوسفر Read More →

نمایش گرافیکی ویژگی های اوربیتالی ماه

عنوان انگلیسی: Graphics Display of the Orbital Characteristics of the Moonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomymathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →

آزیموت (Azimuth) خورشیدی و تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Solar Azimuth and Elevation Estimationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarineclipticelelevationequitorialgeodeticgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudesolarsunutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) ژئودزیک

عنوان انگلیسی: Geodetic Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۸۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanglecoordinatecoordinatesdateearth sciencegeodesygeodeticgeomaticsgpsgps weekjulianmathematicsmeasurementoptimizationstatisticsstatistics surveyingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →