روتین متلب JPEG2000

عنوان انگلیسی: JPEG2000 MATLAB wrapperزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۰کلید واژه ها:image processingJoint Photographic Expert Groupjpegالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده سازیفشرده Read More →

JPEG2000

عنوان انگلیسی: JPEG2000زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۴کلید واژه ها:ebcotformatgraphics exportgraphics importimageimage fileimreadimwriteJoint Photographic Expert Groupjpegjpeg200الگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده سازیفشرده Read More →

ابزار فشرده سازی مبنی بر موجک دو متعامد

عنوان انگلیسی: Biorthogonal Wavelet Compression Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۸۰کلید واژه ها:biorthogonal waveletsCompressionCompression in MATLABConvolutionData Compressiondata processingFourier Transformfunctional analysisimage compressionimage processingjpegjpeg2000mathematicsmathematics applicationsnumerical methodssignal Read More →

ابزار فشرده سازی چند مرحله ای مبتنی بر تبدیل موجک

عنوان انگلیسی: P-Stage Wavelet Compression Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۷۶کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABConvolutionData CompressionFourier Transformfunctional analysisimage compressionimage processingjpegjpeg2000mathematics applicationssignal processingwaveletsالگوریتم های فشرده Read More →