ترسیم چارت (نمودار) ISA در متلب

عنوان انگلیسی: ISA chartزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۴کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltitudeatmosphereisarelativerelative temperaturestandardسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

روش های باز نمونه برداری با استفاده از فیلترهای ذره ای

عنوان انگلیسی: Resampling methods for particle filteringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۱کلید واژه ها:bayesdensity estimationessestimationparticle filterPFprobabilisticrbpfresamplingSequential importance resamplingSIRSMCstatisticsstochasticالگوریتم تراکمبرآورد تراکمترتیبی مونت کارلوتقریب مونت کارلوفیلتر Read More →

STDATMO — تابع اتمسفر استاندارد

عنوان انگلیسی: STDATMO — Standard Atmosphere Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۱۴کلید واژه ها:۱۹۷۶ standard atmosphereaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraft designaltitudeatmoatmosciraatmoscoesaatmosisaatmosnonstdatmosphereatmosphere calculatordensitygeopotentialinternational standard atmosphereisapressurespeed of Read More →