مبدل (اینورتر) حامل موج ۳ پایه

عنوان انگلیسی: Carrier Wave 3 leg inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۲کلید واژه ها:carrier wave 3 leg inverterharmonic reduction techniquesinverterpwm inverterpwm technique for inverterself_ratesimelectronicsSimPowerSystemsimulationsimulinksix Read More →

تحلیل کارآیی درایو موتور القایی با تغذیه اینورتر منبع z

عنوان انگلیسی: Performance Analysis of z-Source Inverter Fed Induction Motor Driveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۴کلید واژه ها:Communicationscontrol designguiharmonicsimage processingInduction Motorinvertermeasurementsignal processingsimulationsimulinkالقای الکترو مغناطیسیالکترو Read More →

اینورتر تک فاز بر اساس موج شبه مربعی

عنوان انگلیسی: Quasi square wave based single phase inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۲کلید واژه ها:control designdrivesinverterpower electronicsSimPowerSystemsingle phase inverterالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →

مبدل (اینورتر) ولتاژ سطح ۱۳ با H-Bridge

عنوان انگلیسی: ۱۳-level H-Bridge inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۵کلید واژه ها:Diodediode clampedinvertermultilevel inverterspwmادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودقطعات الکترونیکیمقاومت غیر خطیمهندسی الکترونیکیکسو Read More →