سینماتیک معکوس برای یک بازوی روباتیک RA-01

عنوان انگلیسی: Inverse Kinematics for RA-01 Robotic Armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۶۶کلید واژه ها:۳D animationComputational Physicsinverse kinematicsInverse problemsmechatronicsmodelingProtein Inverse KinematicsRobot ArmsRobot kinematicsrobotic armroboticsالکترونیکانواع Read More →

توابع بهینه معکوس برای نکات دقت Motoman HP3

عنوان انگلیسی: Inverse Optimal Functions for Motoman HP-3 Tip Precisionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۸کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Mininginverseinverse kinematicsmachine learningoptimizationroboticsUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی Read More →

شبیه ساز روبات

عنوان انگلیسی: Robot Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۴کلید واژه ها:robot simulator robotics manipulatorRobust ControlsimulationStochastic controlتئوری کنترلتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیسیستم پایدارکنترل خطیکنترل روباستکنترل Read More →

انفیس برای روبات دو درجه آزادی

عنوان انگلیسی: ANFIS for 2 dof robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۸کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISdemoFISFuzzy Inference systeminverse kinematicsneural networkneural networkssimulationآموزش شبکه عصبیانفیسپرسپترون Read More →

طراحی کنترلر NXT SCARA (بازوی روبات سطحی دو لینکی)

عنوان انگلیسی: NXT SCARA (Two-Link Planar Robot Arm) Controller Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۴۲کلید واژه ها:control designecrobotEmbedded Centerembedded codelegoMicroprocessormindstormsmodelingnxtrealtime workshoprobot armRobot Armsscarasimulationsimulinkالکترونیک دیجیتالانواع Read More →