نتایج جستجو برای «inverse kinematics»

تعداد کلیک: 1595
عنوان انگلیسی: Inverse Kinematic algorithm
لینک: http://codesara.ir/content/m1526801-inverse-kinematic-algorithm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1526801
تعداد کلیک: 1153
عنوان انگلیسی: Inverse Optimal Functions for Motoman HP-3 Tip Precision
لینک: http://codesara.ir/content/m1091428-inverse-optimal-functions-for-motoman-hp-3-tip-precision
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1091428
تعداد کلیک: 912
عنوان انگلیسی: Robot Simulator
لینک: http://codesara.ir/content/m1702692-robot-simulator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1702692

سینماتیک معکوس برای یک بازوی روباتیک RA-01