کاربردهای درون یابی

عنوان انگلیسی: Interpolation Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۵کلید واژه ها:akima، barycentric، بزیر، پیچیدگی، کسینوس، مکعب، پیچیدگی مکعب، درون مکعب، DCT، تفاوت، تقسیم، تفاوت، Read More →

درونیابی منظم نقاط کنترل ماتریس با شرایط مرزی

عنوان انگلیسی: Regular Control Point Interpolation Matrix with Boundary Conditionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۷۸کلید واژه ها:bsplinecirculantcontrol pointcurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationsplinetoeplitzاستنباط آماریانالیز عددیبرازش Read More →

تابع چندجمله ای درونیابی لاگرانژ سهموی

عنوان انگلیسی: A Parabolic Lagrangian Interpolating Polynomial Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۳کلید واژه ها:interpolate lagrange lagrangian polynomial parabolic nonlinearOscillatorprobabilitystatisticsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان Read More →

منحنی عملکرد بوت استرپ

عنوان انگلیسی: Bootstrapping Yield Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۳کلید واژه ها:bondbondsbootstrapbootstrappingdiscountdiscount curvediscount factorfinanceFinancial Engineeringfixed incomeforward curveforward rateinterest ratesspot rateyieldyield curveyield to maturityzero couponzero Read More →

بزرگنمایی تصویر با استفاده از درونیابی کانولوشن مکعبی جهت دار

عنوان انگلیسی: Image Zooming Using Directional Cubic Convolution Interpolationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۳کلید واژه ها:Convolutioncubic convolutiondirectional filteringfunctional analysisimage interpolationimage zoomingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل Read More →

تابع درون یابی compatible2d با تولید کد

عنوان انگلیسی: compatible2d interpolation function with code generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۱کلید واژه ها:Embedded Centerembedded codeinterpolationMicroprocessorالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاطراحی سیستم های دیجیتالکاربرد متلب در Read More →

CTrecon-یک تابع بازسازی تصویر داده های موازی بهبود یافته

عنوان انگلیسی: CTrecon-an improved parallel data image reconstruct functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۶۱کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisimage processingiradonparallelradonreconstructبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتCTrecon-یک Read More →

درون یابی مقاوم

عنوان انگلیسی: Robust interpolationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۵کلید واژه ها:interpolationLinear Regressionnoisequantizationregressionrobust interpolationstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند گانهرگرسیون و همبستگیضریب همبستگینظریه Read More →