جعبه ابزار نظریه اطلاعات

عنوان انگلیسی: Information Theory Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۹کلید واژه ها:conditional entropyEntropyinformation theoryjoint entropykl divergencemutual informationnormalized mutual informationnormalized variation informationrelative entropyآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی Read More →

MatTuGames

عنوان انگلیسی: MatTuGamesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۱۰کلید واژه ها:cooperative game theorycooperative game theory tugamesGame TheoryGrid computingmathematicsMIMDParallel ComputingSIMDtugamesTypes of gamesاستراتژیاستراتژی ترکیبیاستراتژی غالب و مغلوببازی Read More →

هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰۱کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

آنتروپی فازی و اطلاعات متقابل (Mutual)

عنوان انگلیسی: Fuzzy Entropy and Mutual Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۶کلید واژه ها:Entropyfuzzy entropyfuzzy mutual informationinformation theoryآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش Read More →

نظریه تعادل Heider

عنوان انگلیسی: Heider Balance Theoryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۰کلید واژه ها:balance theoryCommunicaton Systemgallerygraphgraph balanceheiderتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

تئوری تعادل هایدر

عنوان انگلیسی: Heider Balance Theoryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۱کلید واژه ها:balance theorygallerygraphgraph balanceheiderSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهتئوری تعادل هایدرHeider Balance Theory Read More →

شبیه سازی دیکودر bch and reed-solomon

عنوان انگلیسی: bch and reed-solomon decoder simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۵کلید واژه ها:bchcoding theoryCommunicaton Systemcorrectiondecoding algorithminformation theoryreedsolomonsyndrome generationاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتتحلیل سیستم های Read More →