کتاب سنجی — هنر اندیس استنادها (citation)

عنوان انگلیسی: Bibliometrics — the art of citations indicesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۹۹کلید واژه ها:arindexawcrbatistabibliometricsClassificationclusteringData Miningeggheeindexgindexh2indexharzinghcindechiindexhindexhirschhmindexjinkosmulskiPattern Miningschreibersidiropouloszhangخوشه بندیداده کاویداده کاوی در متلبدیتا ماینینگرگرسیونطبقه Read More →

آنالیز شاخص تصویر فراطیفی

عنوان انگلیسی: Hyperspectral Image Index Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۷کلید واژه ها:Entropyergashyperspectral image analysisimage comparisonimage indicesindexinformation theoryrasermseSpreadsheetSPSSآنتروپیاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتجدولجدول Read More →

اندازه گیری نتایج خوشه بندی

عنوان انگلیسی: Clustering results measurementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۶۲کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningmachine learningmeasurementUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی داده هاداده کاوییادگیری غیر Read More →

ورودی دان

عنوان انگلیسی: Dunn’s indexزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۴کلید واژه ها:Automatic ClassificationCluster AnalysisclusteringData MiningdunndunnsFuzzy Clusteringindexmachine learningmeasurementUnsupervised Learningتحلیل خوشهخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی داده هاخوشه Read More →

دریافت مقادیر اندیس نوسان جنوبی ال نینو

عنوان انگلیسی: Get El Niño Southern Oscillation Index valuesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۶کلید واژه ها:OscillatorWeatherآلودگی هوااتمسفراسیلاتوراقلیمبرقپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجریان Read More →