نتایج جستجو برای «image retrieval»

تعداد کلیک: 2472
عنوان انگلیسی: PaReLab
لینک: http://codesara.ir/content/m1492156-parelab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1492156
تعداد کلیک: 1912
عنوان انگلیسی: Image segmentation and Extraction
لینک: http://codesara.ir/content/m1045111-image-segmentation-and-extraction
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1045111

بازیابی و جستجوی تصویر توسط دموی نمونه