نتایج جستجو برای «image editing»

تعداد کلیک: 1843
عنوان انگلیسی: implot- image plot
لینک: http://codesara.ir/content/m1132450-implot-image-plot
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1132450
تعداد کلیک: 1349
عنوان انگلیسی: Learning Based Digital Matting
لینک: http://codesara.ir/content/m1133339-learning-based-digital-matting
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1133339
تعداد کلیک: 1067
عنوان انگلیسی: Plot on an image- addMarkerLines2Img
لینک: http://codesara.ir/content/m1135310-plot-on-an-image-addmarkerlines2img
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1135310
تعداد کلیک: 1746
عنوان انگلیسی: Color Image Processing
لینک: http://codesara.ir/content/m1479402-color-image-processing
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1479402

فتومونتاژ، ترکیب و آمیختگی تصاویر