نتایج جستجو برای «illumination»

تعداد کلیک: 705
عنوان انگلیسی: Adaptive Illumination Compensation
لینک: http://codesara.ir/content/m1353335-adaptive-illumination-compensation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1353335
تعداد کلیک: 753
عنوان انگلیسی: Illumumination Compensation in RGB space
لینک: http://codesara.ir/content/m1355427-illumumination-compensation-in-rgb-space
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1355427

Effects of Improved Adaptive Gamma Correction Method on Wireless Capsule Endoscopy Images: Illumination Compensation and Edge Dete