کانولوشن سریع

عنوان انگلیسی: Fast Convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۲کلید واژه ها:convConvolutiondftdspdtftfastfftFourier Transformfunctional analysisifftبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن سریعFast Convolution فرم عضویت در Read More →

توصیفگر فوریه

عنوان انگلیسی: fourier descriptorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۲کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingfftfftshiftfourier descriptorifftimage processingshapeshape classificationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های Read More →

پیچیدگی سری و معقول سطری و ستونی ماتریس

عنوان انگلیسی: Fast Matrix Column-wise_Row-wise Convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۱کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتپیچیدگی سری و معقول سطری Read More →

فیلتر سریع FFW در غرب

عنوان انگلیسی: FFW Fastest Filtering in the Westزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۰۴کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاconvconv2Convolutioncorrelationfftfft2filter analysisFilter Designfunctional analysisnormalized crosscorsignal processingبینایی Read More →

سیستم مدولاسیون تقسیم فرکانس متعامد یا OFDM در متلب

عنوان انگلیسی: OFDM systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۲۴کلید واژه ها:berdown samplingdownsamplingofdmofdm receiverofdm transmitterOrthogonal Frequency-Division Multiplexingover samplingpaprparallel to serialserserial to parallelup samplingupsamplingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →

بهینه ساز گرادیان مزدوج

عنوان انگلیسی: Conjugate Gradient Optimizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۶کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisimage processingmathematicsmodelingoptimizationsignal processingsimulationبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتبهینه ساز گرادیان مزدوجConjugate Read More →

تبدیل لاپلاس معکوس عددی

عنوان انگلیسی: Numerical Inverse Laplace Transformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۵۸کلید واژه ها:control designeulerfrequency domainifftinverse laplace transformlaplaceLaplace TransformmodelingOscillators domainsymbolictalbotاسیلاتورانتگرالبرقپردازش سیگنالتبدیل انتگرالیتبدیل فوریهتبدیل لاپلاستبدیل لاپلاس Read More →