هافمن

عنوان انگلیسی: huffmanزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۸۴کلید واژه ها:C#code treecodebookcodingcoding theoryCryptographyDecodingDecryptionencoderEncodinghuffmanInformation Securityinformation theorystatic minimumvarianceاطلاعاتامنیت اطلاعاتبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

کد هافمن

عنوان انگلیسی: Huffman codeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۰کلید واژه ها:binary representation code codification coding theory huffman compression information theoryinformation theoryاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی Read More →

کد نویسی هافمن

عنوان انگلیسی: Huffman Codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۰کلید واژه ها:binary representationcodecodificationcoding theoryCommunicaton SystemEntropyhuffman compressioninformation theoryآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل سیستم های مخابراتی Read More →

کدینگ هافمن

عنوان انگلیسی: Huffman Encodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۳کلید واژه ها:codingCommunicationsEntropyinformation theoryآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتکدینگ هافمنHuffman Encoding Read More →

کد گذاری هافمن و کدگذاری حسابی

عنوان انگلیسی: Huffman Coding and Arithmetic Codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۵۶کلید واژه ها:arithmetic codingcabac entropy encodecoding theoryCompressionCompression in MATLABData Compressionhuffman codingi need cabac Read More →

کدگذار JPEG

عنوان انگلیسی: jpeg encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۶۸کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressionEntropyhuffmaninformation theoryJoint Photographic Expert Groupjpegjpeg image processing subsampling compression jfifآنتروپیالگوریتم فشرده Read More →

رمز کردن و رمز گشایی یک پیغام

عنوان انگلیسی: Encode and Decode a messageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۷کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systeminformation coding techniquesتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →

تکنیک های فشرده سازی

عنوان انگلیسی: Compression Techniquesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۰کلید واژه ها:CommunicationsCompressionCompression in MATLABData CompressionImage Acquisitionimage processingmathematicsstatisticsاکتساب تصویراکتساب عکسالگوریتم های فشرده سازیاندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری Read More →

انکودر خط اصلی JPEG

عنوان انگلیسی: JPEG Baseline Encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۱کلید واژه ها:aspect ratiobaselinechrominancedctencoderhuffmanimage processingjfifJoint Photographic Expert Groupjorgenhocjpegluminancestuffingالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده Read More →