شناسایی چهره مبتنی بر هیستوگرام پردازش شده

عنوان انگلیسی: Processed Histogram based Face Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۶۲کلید واژه ها:absolute distancecomputer visionDigital Image Processinghistogramimage processingmean based bin formationorlبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش Read More →

آبشار ۳D IMAQ

عنوان انگلیسی: ۳D IMAQ Waterfallزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۱کلید واژه ها:applicationexamplehistogramImage Acquisitionimage captureimage processingimaqVideo Processingwaterfallاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویربینایی Read More →

بلاک همپوشانی هیستوگرام

عنوان انگلیسی: Histogram Overlay Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۳کلید واژه ها:blocksetcomputer visionDigital Image ProcessingDigital Signal Processingdspgraphicshistogram overlayimageimage processingtextvideoبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالپردازش Read More →

GUI برای تجزیه و تحلیل تصاویر چند متغیره در تصاویر چند طیفی

عنوان انگلیسی: GUI for Multivariate Image Analysis of Multispectral Imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۸۵کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcurve resolutionfuzzy setsimimage analysismcrmultivariatepcapure variablesimplismaاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده Read More →