نتایج جستجو برای «hi»

تعداد کلیک: 787
عنوان انگلیسی: Rainflow Counting Algorithm
لینک: http://codesara.ir/content/m1721834-rainflow-counting-algorithm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1721834
تعداد کلیک: 2297
عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition (OCR)
لینک: http://codesara.ir/content/m1134986o-ptical-character-recognition-ocr
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1134986
تعداد کلیک: 754
عنوان انگلیسی: FUll bridge DC DC converter with bipolar voltage
لینک: http://codesara.ir/content/m1730525-full-bridge-dc-dc-converter-with-bipolar-voltage
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1730525
تعداد کلیک: 2029
عنوان انگلیسی: Bibliometrics -- the art of citations indices
لینک: http://codesara.ir/content/m1246743-bibliometrics-the-art-of-citations-indices
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1246743
تعداد کلیک: 1411
عنوان انگلیسی: Histograms of Oriented Gradients
لینک: http://codesara.ir/content/m1131469-histograms-of-oriented-gradients
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1131469
تعداد کلیک: 2376
عنوان انگلیسی: Objects-Faces Detection Toolbox
لینک: http://codesara.ir/content/m1355972-objects-faces-detection-toolbox
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1355972
تعداد کلیک: 15101
عنوان انگلیسی: MATLAB for Digital Communication
لینک: http://codesara.ir/content/m1075581-matlab-for-digital-communication
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1075581

طراحی بر اساس مدل برای کنترل الکتریکی شاسی اتومبیل