طراحی مبتنی بر مدل برای کنترل شاسی خودرو الکتریکی

عنوان انگلیسی: Model-Based Design for Electrical Automobile Chassis Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۱کلید واژه ها:automationautomotivecontrol designControl SystemsControl theoryecrobotembedded codelegomindstormsnxtsimulationSystems theoryvehicleاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

طراحی بر اساس مدل برای کنترل الکتریکی شاسی اتومبیل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design for Electrical Automobile Chassis Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۵کلید واژه ها:automotivecontrol designecrobotEmbedded Centerembedded codelegombdMicroprocessormindstormsnxtRobust ControlsimulationState FlowStateflowStochastic controlvehicleاستیت فلوالکترونیک دیجیتالبرنامه Read More →

الگوریتم شمارشگر جریان باران

عنوان انگلیسی: Rainflow Counting Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۴کلید واژه ها:fatigefatiguehihi everybodyis there any illustration for using this code i have mat file Read More →

کتاب سنجی — هنر اندیس استنادها (citation)

عنوان انگلیسی: Bibliometrics — the art of citations indicesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۹۷کلید واژه ها:arindexawcrbatistabibliometricsClassificationclusteringData Miningeggheeindexgindexh2indexharzinghcindechiindexhindexhirschhmindexjinkosmulskiPattern Miningschreibersidiropouloszhangخوشه بندیداده کاویداده کاوی در متلبدیتا ماینینگرگرسیونطبقه Read More →

شناسایی کاراکترهای نوری (OCR)

عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition (OCR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۱۰کلید واژه ها:aapplicationbcomputer visiondigital imageDigital Image ProcessingField-Programmable Gate ArrayFPGAhi sirhi siri m student of Read More →

هیستوگرام جهت گرادیان

عنوان انگلیسی: Histograms of Oriented Gradientsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۲کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processinggradientshi leodo u have matlab code for hog descriptorhistogram Read More →

جعبه ابزار ازدحام ذرات

عنوان انگلیسی: Particle Swarm Optimization Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۴۲کلید واژه ها:bfoa_psodirect searchemergencehihiiiiiMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimal placementoptimizationParticle Swarm OptimizationpsoSwarm Intelligencetoolboxvoltage constraintآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم Read More →