طرح های نامتوازن SABR‌ و heston

عنوان انگلیسی: Heston and SABR Unbiased Schemesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۴کلید واژه ها:broadie kayaexact samplinghestonmonte carlosabrstochastic volatilityالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش Read More →

قیمت گذار انتخاب هستون

عنوان انگلیسی: Heston Option Pricerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۴۱کلید واژه ها:blackscholescallfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxhestonmoneynessmonte carlomontecarlooptionpricingrandomsimulationskewsmilestochasticvolatilityالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →

کالیبراسیون و شبیه سازی مدل هستون

عنوان انگلیسی: Heston Model Calibration and Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۵کلید واژه ها:calibrationfinanceFinancial Engineeringheston modeloption pricingoption smilestochastic volatilitysvmتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم Read More →

شبیه سازی هستون با استفاده از مونته کارلو

عنوان انگلیسی: Heston Simulation using Monte Carloزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۸کلید واژه ها:hestonmonte carloالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای Read More →

مدل سازی مالی – فصل دوم – نوسانات ضمنی

عنوان انگلیسی: FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۴کلید واژه ها:financeFinancial EngineeringFourier Transformhestonimplied volatilitylevyoption pricingsabrstochastic clockstochastic volatilityتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

قیمت انتخاب ناندی هستون

عنوان انگلیسی: Heston Nandi Option priceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۵کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineeringMATLAB for Economicsstatisticsاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

شبیه سازی مونته کارلو و قیمت گذاری مشتقات

عنوان انگلیسی: Monte Carlo Simulation and Derivatives Pricingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۹کلید واژه ها:batescevdddisretizationhestonmertonmonte carlonignigcirniggouqe schemesabrsample schemevgvgcirvggouالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش Read More →