جریان توان هارمونیک شعاعی

عنوان انگلیسی: Radial Harmonic Power Flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۰کلید واژه ها:harmonic load flowLoad FlowPower Systemradial harmonic load flowradial harmonic power flowradial load Read More →

بازسازی هارمونیک

عنوان انگلیسی: Harmonic Reconstructionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۵کلید واژه ها:analysisBiomedical EngineeringDecompositionECGElectrocardiographyfundamentalharmonic_estmharmonicslmsperiodicreconstructionپردازش سیگنال های زیستیتحلیل سیگنال های قلبیسنجش سیگنال های زیستیسنجش سیگنال های قبلیسیگنال Read More →

نشانگرهای هارمونیک

عنوان انگلیسی: Harmonics cursorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۹کلید واژه ها:cursorsFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformfrequencyharmonicplottingseriesspecializedtimeآنالیز فوریهتبدیل فوریهتبدیل فوریه سریعتحلیل فرکانسیتحلیل فرکانسی فوریهتحلیل فوریهسری Read More →

فوریه بیضوی برای تجزیه و تحلیل شکل

عنوان انگلیسی: Elliptic fourier for shape analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۴۱کلید واژه ها:elliptic fourierelliptic fourier for shape analysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformimage Read More →