بلاکست سیمیولینک APM2

عنوان انگلیسی: APM2 Simulink Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۹۳۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABahrsapmapm2approximationarduinoardupilotcontrol designdiydronesembedded codekalmannavigationquadcopterrothsimulationsimulinkstate estimationsystem identificationuavwirelessآمارپیش بینیتئوری سیستمتئوری کنترلتخمینتخمین حالتتخمین خطیجی Read More →

ماشین کارائوکه بر پایه DSK

عنوان انگلیسی: ۶۷۱۳ DSK based Karaoke Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۲۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۶۷۱۳۶۷۱۳dskCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter Designhardware targetskaraokesignal processingپردازش Read More →

مدل های سیمولینک چالش Arduino Blink

عنوان انگلیسی: Arduino Blink Challenge Simulink Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۷کلید واژه ها:arduinoarduino blink challengearduino boardarduino megaarduino simulinkarduino softwarearduino unoblink challengeState FlowStateflowاستیت فلوبرنامه Read More →

بررسی صحت کد DSP با استفاده از UDP

عنوان انگلیسی: DSP Code Verification using UDPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۵۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCode VerificationCode Verification in MATLABDigital Signal ProcessingdspEmbedded CenterFixed-PointFixed-Point Toolboxhardware Read More →

طراحی فیلتر FIR

عنوان انگلیسی: FIR Filters of Variable Length for the Texas Instruments TMS320C5416 DSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۱کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۵۴۱۶۵۵۱۰bltc5000cutoffdskdspfilterFilter Read More →