سری PicoScope 2000 – درایور ابزار ژنتیک

عنوان انگلیسی: PicoScope 2000 Series – MATLAB Generic Instrument Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۵کلید واژه ها:automationInstrument Controlinstrument drivermatlabmeasurementoscilloscopepicoscopeابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

درایور پورت موازی اصلاح شده

عنوان انگلیسی: Modified Parallel Port Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۷کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionhardware drivermeasurementparallel port data acquisitionsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

رابط همبند Flex99OEM-12C

عنوان انگلیسی: Flex99OEM-12C Correlator Interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۸کلید واژه ها:biotechcorrelatorCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinggraphical user flexguiinterfacepharmaceuticalاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب Read More →

ابزارهای ویژن FireWire

عنوان انگلیسی: FireWire Vision Toolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۲کلید واژه ها:applicationautomationcameracmvisionControl SystemsControl theoryfirewireimage processingSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلابزارهای ویژن Read More →

رابط و تطبیق دهنده متلب با دستگاه های جمع آوری داده (DAQ) با پورت USB سری Agilent U2300A به همراه شرطی ساز (کاندیشنر) سیگنال U2802A

عنوان انگلیسی: MATLAB Adaptor for U2300A Series USB Data Acquisition Devices DAQ and U2802A Signal Conditionerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۲۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace Read More →