تابع تودرتو، واسط کاربر گرافیکی (GUI) و ابزار GUIDE

عنوان انگلیسی: Nested function, graphical user interface (GUI) and GUIDE toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۰کلید واژه ها:appbuttondampingdemoguiguidemathematicsmodelingnestedodeode23Oscillatorphase plotphysicssliderاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز Read More →

چرخه بار توان با استفاده از GUIDE MATLAB GUI

عنوان انگلیسی: Power load cycle using GUIDE MATLAB GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۹کلید واژه ها:guigui power load cycleguidePower Systempower systems matlabانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه Read More →

نمونه برنامه جاوا تحت وب

عنوان انگلیسی: Java Web Example Guide End To End Chapterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۶۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivebiotechdata exportdemodistributedfinanceFinancial Engineeringguiimage processingmathematicsmodelingتحلیل مالیتحلیل Read More →

راهنمای مثال برنامه نویسی مبتنی وب ؟

عنوان انگلیسی: DotNet Web Example Guide End To End Chapterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۵کلید واژه ها:data exportdemofinanceFinancial Engineeringguimathematicsoptimizationتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم Read More →

تطبیق تصویر با استفاده از GUIDE

عنوان انگلیسی: image matching with GUIDEزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۹۱کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionguiguideguideimage matchingimage recognitionpixel matchingimage matchinimage processingmatchingاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →

مدولاسیون دلتا و مدولاسیون دلتاب تطبیقی

عنوان انگلیسی: Delta Modulation and Adaptive Delta Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۵کلید واژه ها:adaptive delta modulationbitrate communicationsCommunicationsCommunicaton Systemdelta modulationdemodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالتحلیل Read More →