نتایج جستجو برای «gray scale»

تعداد کلیک: 1271
عنوان انگلیسی: Black and white image enhancer
لینک: http://codesara.ir/content/m1489731-black-and-white-image-enhancer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1489731
تعداد کلیک: 791
عنوان انگلیسی: Image Multithresholding
لینک: http://codesara.ir/content/m1132348-image-multithresholding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1132348
تعداد کلیک: 1802
عنوان انگلیسی: Anisotropic Diffusion (Perona and Malik)
لینک: http://codesara.ir/content/m1314061-anisotropic-diffusion-perona-and-malik
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1314061
تعداد کلیک: 1084
عنوان انگلیسی: Circle Detection
لینک: http://codesara.ir/content/m1474773-circle-detection
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1474773
تعداد کلیک: 579
عنوان انگلیسی: image effect
لینک: http://codesara.ir/content/m1482030-image-effect
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1482030
تعداد کلیک: 1713
عنوان انگلیسی: Keypoint Extraction
لینک: http://codesara.ir/content/m1133006-keypoint-extraction
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1133006
تعداد کلیک: 3347
عنوان انگلیسی: Gabor Image Features
لینک: http://codesara.ir/content/m1049406-gabor-image-features
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1049406

بهبود تصاویر سیاه و سفید