بهبود تصاویر سیاه و سفید

عنوان انگلیسی: Black and white image enhancerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۸کلید واژه ها:artblack and whitegray scaleguiImage Enhancementimage processinglofiphotographyprogrammatic guiاصلاح تصویربازسازی تصویربهبود تصویربهبود کیفیت Read More →

آستانه گذاری چندگانه تصویر

عنوان انگلیسی: Image Multithresholdingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۲کلید واژه ها:binarizationcomputer visionDigital Image Processinggrayscale reductionimage processingthresholdingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های هوشمندهوش Read More →

ناهمسانگرد انتشار (Perona and Malik)

عنوان انگلیسی: Anisotropic Diffusion (Perona and Malik)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۷کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتanisotropicdiffusionDigital Image Processingedge detectionfilteringgrayscaleHeat TransferHeat Transfer in MATLABImage Enhancementimage processingMagnetic Read More →

شناسایی مدار

عنوان انگلیسی: Circle Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۱کلید واژه ها:circlefeature extractionfeature selectionHough Transformimage processingmathematicsself_ratingvery goodاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیپردازش تصویرتبدیل هافتشخی نقطهتشخیص خطتشخیص دایرهفیلتر Read More →

ویژگی های تصویر GAbor

عنوان انگلیسی: Gabor Image Featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۴۶کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencegabor texture featuresimage processingIntelligent SystemsMachine Intelligencetexture analysisسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →

استخراج نقاط اساسی

عنوان انگلیسی: Keypoint Extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۸کلید واژه ها:۳d modellingcomputer visioncorner extractionDigital Image Processingdigital photogrammatrygillesharris laplaceharrisstephenimage processingkeypoint extractionlaplacian of gaussianssalient pointssusanبینایی کامپیوتریبینایی Read More →

کدگذار کدگشای JPEG

عنوان انگلیسی: JPEG Encoder Decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۴۹کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressionJoint Photographic Expert Groupjpegjpeg encode decodethankالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی Read More →