منحنی ROC

عنوان انگلیسی: ROC curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۲کلید واژه ها:by definitioncurveCurve FittingDecision MakingDecision Support SystemDMDSSFunction ApproximationFunction FittingMCDMprobabilityreceiver operating characteristicsrocstatisticsthe efficiency is the fraction Read More →

پردازش سیگنال برای گراف ها و تصاویر

عنوان انگلیسی: Signal Processor for Graphs (Pictures) update 1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۵۶کلید واژه ها:Convolutiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseDigital Signal Processingdiscretedspfunctional analysisnavigationplotsignal Read More →

داده های Theif

عنوان انگلیسی: Data Theifزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۸کلید واژه ها:Image Acquisitionاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر برداری دیجیتالدریافت Read More →

نمودار متحرک در ارائه

عنوان انگلیسی: Animated graphs in presentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۱کلید واژه ها:Induction Motormovieالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیستبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکیجریان ACجریان متناوبمهندسی برقموتور Read More →

حالات فایبری

عنوان انگلیسی: Fiber modesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۸۷کلید واژه ها:۲d3dchemistryDigital Signal Processingdspfiber modesgraphsoptical modesphysicsپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس پیسیستم Read More →