گراف M

عنوان انگلیسی: MGraphزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۸کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxgraphical models for microarray data analysisprobabilitystatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست Read More →

کتابخانه BG V.2.1 بلوک افزونه گراف odn

عنوان انگلیسی: bond graph add-on block library BG V.2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۷۶کلید واژه ها:Aerospaceautomotivebond graphbondgraphdedemoenergyenergy structure of systemsmodelingphysicspower flowPower Systemsimulationsimulinkانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه Read More →

اثبات گرافیکی کانولوشن

عنوان انگلیسی: Graphical Demonstration of Convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۱کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryConvolutiondemofunctional analysisgraphicalguiinteractiveSystems theorytransfer functionاتوماسیونبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعسیستم های کنترلکانوولوشنمعادلات Read More →

روش مرحله تعادل گرافیکی هانتر و نش

عنوان انگلیسی: Hunter and Nash Graphical Equilibrium Stage Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۵کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical Systemschemistryhunter and nash Read More →

انتخاب نقاط گرافیکی

عنوان انگلیسی: Graphical Points Selectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۴کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegraphicsinterpolationplotselectionانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده Read More →