نتایج جستجو برای «glm»

تعداد کلیک: 1973
عنوان انگلیسی: Fit GLM with quadratic penalty
لینک: http://codesara.ir/content/m1543305-fit-glm-with-quadratic-penalty
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1543305
تعداد کلیک: 1555
عنوان انگلیسی: glmlab
لینک: http://codesara.ir/content/m1543527-glmlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1543527
تعداد کلیک: 2205
عنوان انگلیسی: MANCOVAN
لینک: http://codesara.ir/content/m1589066-mancovan
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1589066

بسته افزایش مدلهای افزودنی تعمیم یافته (bgam)