نتایج جستجو برای «geometric transformation»

تعداد کلیک: 2973
عنوان انگلیسی: ECC image alignment algorithm (image registration)
لینک: http://codesara.ir/content/m1488740-ecc-image-alignment-algorithm-image-registration
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1488740

شبکه B-اسپیالاین و تصویر و نقطه برپایه ثبت آن