دانلود رایگان پایان نامه: رویکرد هشدار عمومی برای سیستم های هوش مصنوعی

عنوان انگلیسی: Thesis: General Attention Mechanism for Artificial Intelligence Systemsتعداد کلیک: ۱۸۹۲کلید واژه ها:Reykjavík UniversityThesisپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه: رویکرد Read More →

کامپیوتر تعادل اقتصادی عمومی

عنوان انگلیسی: Computing General Economic Equilibriumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۹۴کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABMATLAB for Economicsاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب در Read More →

درونیاب های n بعدی عمومی سریع Extrimly

عنوان انگلیسی: Extrimely fast general n-dimensional interpolatorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۵۶کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationmexmulti threadparallelppformاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب Read More →

تعادل اقتصادی عمومی

عنوان انگلیسی: General Economic Equilibriumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۸کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABequilibriumMATLAB for Economicsmodelingsimulationsimulinkاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب در اقتصادکاربرد Read More →

عامل آرایه ۳ بعدی یک آنتن آرایه سطحی ۴*۴

عنوان انگلیسی: ۳D Array Factor of a 4×4 planar array antennaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۴کلید واژه ها:Antenna ArrayAntenna Designarray factorCommunicationsradiation patternآرایه آنتنیالکترومغناطیسطراحی آنتنمخابرات Read More →

کنترلر هدف عمومی

عنوان انگلیسی: General Purpose Controllerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۱کلید واژه ها:but i want you to help me because i intend to construct acontrolcontrol Read More →