تناسب گاوسی اوتوماتیک و گابور

عنوان انگلیسی: Auto Gaussian and Gabor fitsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۹کلید واژه ها:۲d gaussiancurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinggaborgaussiangaussian surfacegibbs samplingglobal optimizationimage processingmcmcoptimizationslice samplingsurface Read More →

gaussian_mixture_model.m

عنوان انگلیسی: gaussian_mixture_model.mزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۳کلید واژه ها:Classificationclusteringdata modellingemestimationexpectation maximizationgaussianGaussian Mixturemixture modelstatisticsتجزیه و تحلیل خوشه ایداده کاویمدل احتمالمدل مخلوط گوسیمدل های آماریمدل Read More →

الگوریتم EM برای مدل mixture گوسی

عنوان انگلیسی: EM algorithm for Gaussian mixture modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۶۰کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData MiningemgaussianGaussian Mixturegmmmachine learningmixturemleUnsupervised Learningتجزیه و تحلیل خوشه ایخوشه Read More →

GUI مدل سازی مخلوط گاوسی (GMM DEMO)

عنوان انگلیسی: Gaussian Mixture Modeling GUI (GMM DEMO)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۰۱کلید واژه ها:demoGaussian Mixturegmmguiimage processingmathematicsoptimizationsignal processingstatisticsتجزیه و تحلیل خوشه ایداده کاویمدل احتمالمدل Read More →

برازش گاوسی چرخیده شده دوبعدی

عنوان انگلیسی: ۲D Rotated Gaussian Fitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۲کلید واژه ها:۲d gaussianCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittingimage processingrotated 2d gaussiansurface fittingاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

ملایم سازی گاوسی سه بعدی کارآمد با استفاده از کانولوشن از طریق حوزه فرکانس

عنوان انگلیسی: Efficient three-dimensional (3D) Gaussian smoothing using convolution via frequency domainزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۳۷کلید واژه ها:۳dConvolutionfastfrequency domainfunctional analysisgaussian smoothingvolumetricبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →