پیاده سازی گاوس جردن

عنوان انگلیسی: Gauss Jordan Implementationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۶کلید واژه ها:gaussGauss Jordan Eliminationgaussjordanjordanlinear algebrasolutionsunknownsvariablesالگوریتم Pivotingجبر خطیجبر خطی عددیحل عددی دستگاه های معادلات خطیدستگاه Read More →

APTECH گاوس نقطه ضرب

عنوان انگلیسی: Aptech Gauss Dot Multiplicationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۶کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineerigFinancial Engineeringاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبسنجش کمیت های اقتصادیعلوم Read More →

گاوس تربیعی برای هرم

عنوان انگلیسی: Gauss Quadrature for Tetrahedraزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۸کلید واژه ها:۳delementfiniteFinite Elementsgauss quadratureintegrationtetrahedratetrahedronاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی Read More →

آنالیز پخش بار گاوس سایدل

عنوان انگلیسی: Gauss-Seidel Load Flow Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۷کلید واژه ها:gauss seidel loadflow or powerflow analysis admittance ybus andGauss Seidel Methodgaussseidel load Read More →

پیاده سازی روش گاوس-سایدل در MATLAB

عنوان انگلیسی: Implementation of Gauss-Seidel Method in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۵کلید واژه ها:gaussGauss Seidel MethodLiebmann methodlinear algebraLoad FlowPower Systemباربرنامه جریان بارپخش بارپخش Read More →

حذف گاوسی با استفاده از محوریابی کامل

عنوان انگلیسی: Gaussian Elimination using Complete Pivotingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۰کلید واژه ها:complete eliminationeliminationfinding rank of matrixgaussgaussianGaussian Eliminationlinear algebraجبر خطیحذف گوسیحل دستگاه معادلات Read More →

کالیبراسیون شتاب سنج MEMS با استفاده از مدل نیوتن گاوس

عنوان انگلیسی: MEMS Accelerometer Calibration using Gauss Newton Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۳۸کلید واژه ها:accelerometerAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABahrsarduinoautomotiveautonomous controlbiascalibrationestimationgauss newtonimuinsmemsmultirotornavigationnonlinear least squaresoptimizationquadrocopterquadrotorsignal processingtricopterجی Read More →