تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر

عنوان انگلیسی: ARMAX-GARCH-K Toolbox (Estimation, Forecasting, Simulation and Value-at-Risk Applications)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۲۴کلید واژه ها:agarchapgarchegarchextreme valuefinanceFinancial EngineeringForcastingforecastinggarchgaussiangedGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitygeneralized exponentialgjrgarchgram charlierhansens Read More →

ابزار مدل سازی سری زمانی با روش GARCH (مدل خود رگرسیو تعمیم یافته مبتنی بر ناهمسانی یا واریانس شرطی)

عنوان انگلیسی: Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۲۷۴کلید واژه ها:ararmaauto correlationEconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineeriggarchGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitymamodel fittingpartial auto correlationPredictionsimulationSpreadsheetSPSStime seriesاسپرید Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:پیش بینی خطر و بهینه سازی سبد با GARCH، توزیع T اریب و بازه های چند زمانی

عنوان انگلیسی: Thesis:Risk forecasting and portfolio optimization with GARCH, skewed t distributions and multiple timescalesتعداد کلیک: ۲۶۸۲کلید واژه ها:FLORIDA STATE UNIVERSITYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراریاضیاتدانلود Read More →

تخمین ارزش در معرض خطر (VaR) با استفاه از ترکیب شرطی کاپیولا (Copula) و واریانس شرطی (GARCH)

عنوان انگلیسی: Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCHزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۹کلید واژه ها:conditional copula garchCopulacorrelationfinanceFinancial EngineeringgarchGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticityguassian copulaNonlinear Read More →

تایع fitparp

عنوان انگلیسی: fitparp functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۰کلید واژه ها:auto regressive garchauto regressive gjrCopulacorrelationgarchgjrNonlinear CorrelationProbablistic Modelvalue at riskvarاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل سازی Read More →

جعبه ابزار کاپیولا دینامیک ۳٫۰

عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox 3.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۳کلید واژه ها:Copulacopula vinescopulascorrelationdependenceEconometricsEconomicsfinancefinancial econometricsFinancial EngineeriggarchNonlinear CorrelationProbablistic Modelاحتمالاتاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم Read More →

تخمین پارامتر مدل های GARCH (گارچ) و COPULA (کاپیولا) با استفاده از بیشینه راست نمایی (Maximum Liklihood)

عنوان انگلیسی: fitModelpp functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۵۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABfitparpgarchgjrvalue at riskvarسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

جعبه ابزار کاپیولا دینامیک ۲٫۰

عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox 2.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۴کلید واژه ها:Copulacopula garchcopula vinescorrelationgaussian copula graphical modelsNonlinear CorrelationProbablistic Modelاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل Read More →

قیمت انتخاب ناندی هستون

عنوان انگلیسی: Heston Nandi Option priceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۵کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineeringMATLAB for Economicsstatisticsاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

جعبه ابزار کاپیولا دینامیک ورژن ۱

عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox version 1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۵۸کلید واژه ها:Copulacopulascorrelationdynamic dependencelog likelihoodNonlinear CorrelationProbablistic Modelvinesاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل سازی وابستگیمدل Read More →