نتایج جستجو برای «garch»

تعداد کلیک: 1095
عنوان انگلیسی: fitparp function
لینک: http://codesara.ir/content/m1188338-fitparp-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1188338
تعداد کلیک: 1998
عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox 3.0
لینک: http://codesara.ir/content/m1187893-dynamic-copula-toolbox-3-0
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1187893
تعداد کلیک: 816
عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox 2.0
لینک: http://codesara.ir/content/m1187782-dynamic-copula-toolbox-2-0
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1187782
تعداد کلیک: 1162
عنوان انگلیسی: Heston Nandi Option price
لینک: http://codesara.ir/content/m1310766-heston-nandi-option-price
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1310766

تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر