دانلود رایگان پایان نامه: روش های هوش مصنوعی در بازی های با اطلاعات غیر کامل: مدل سازی رقیب در بازی تگزاس هولدم

عنوان انگلیسی: Thesis: Artificial Intelligence Techniques in Games with Incomplete Information: Opponent Modelling in Texas Hold’emتعداد کلیک: ۲۰۲۵کلید واژه ها:ThesisUniversidade do Portoپایان نامهپایان نامه کارشناسی Read More →

MatTuGames

عنوان انگلیسی: MatTuGamesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۳۲کلید واژه ها:cooperative game theorycooperative game theory tugamesGame TheoryGrid computingmathematicsMIMDParallel ComputingSIMDtugamesTypes of gamesاستراتژیاستراتژی ترکیبیاستراتژی غالب و مغلوببازی Read More →

بازی n-نفره

عنوان انگلیسی: n-person gameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۸کلید واژه ها:financeFinancial EngineeringGame Theorymatrix gamenon co operative gamenperson gameoptimizationTypes of gamesاستراتژیاستراتژی ترکیبیاستراتژی غالب و مغلوببازی Read More →

ارزش سازش در بازی های مشارکتی n-بازیگری

عنوان انگلیسی: Compromise value for n-player cooperative gamesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۱کلید واژه ها:Game TheoryTypes of gamesاستراتژیاستراتژی ترکیبیاستراتژی غالب و مغلوببازی رقابتیبازی معمای Read More →

معمای زندانی تکرار شده

عنوان انگلیسی: Iterated Prisoner’s Dilemmaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۴کلید واژه ها:decision theoryEconomicsEconomics in MATLABentertainmentGame TheorygamesMATLAB for EconomicsTypes of gamesاستراتژیاستراتژی ترکیبیاستراتژی غالب و مغلوباقتصادبازی Read More →

بازی ویدئویی (کامپیوتری) مهاجمان فضایی در متلب

عنوان انگلیسی: Matlab Space Invaders VideoGameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontrol designfungameguiimage processingmusicphysicssimulationspritestutorialvideogameسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

خرید و فروش کارت

عنوان انگلیسی: Card dealingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۳کلید واژه ها:card dealingmonte carlostatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت Read More →