واسط کاربری گرافیکی فیلتر Gabor

عنوان انگلیسی: Gabor Filetr GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۴کلید واژه ها:۲dfeature detectionfilterfilter bankgaborgabor filtergabor filtersguiImage Enhancementimage filteringimage processingاصلاح تصویربازسازی تصویربهبود تصویربهبود کیفیت تصاویر Read More →

ویژگی های تصویر GAbor

عنوان انگلیسی: Gabor Image Featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۷۹کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencegabor texture featuresimage processingIntelligent SystemsMachine Intelligencetexture analysisسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →

اعمال فیلتر Gabor روی یک تصویر

عنوان انگلیسی: Gabor filtering on an imageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۹کلید واژه ها:Entropygaborgabor filtergabor waveletsi am not understandimageImage Acquisitionimage filteringimage processinginformation theorywhat is Read More →

تابع Gabor

عنوان انگلیسی: Gabor functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۵کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionfunctiongaborimage processingneuroscienceاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش تصویر دیجیتالتشخصی لبه در Read More →

تناسب گاوسی اوتوماتیک و گابور

عنوان انگلیسی: Auto Gaussian and Gabor fitsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۳کلید واژه ها:۲d gaussiancurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinggaborgaussiangaussian surfacegibbs samplingglobal optimizationimage processingmcmcoptimizationslice samplingsurface Read More →

فیلتر گابور دوبعدی (ver 1,2,3)

عنوان انگلیسی: ۲D Gabor Filter(Ver1,2,3)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۴۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۲dConvolutionFilter DesignfilteringFingerprintfunctional analysisgabor filterImage Enhancementimage processingmathematical modelingsignal processingvisual cortاثر Read More →

سیستم تشخیص چهره

عنوان انگلیسی: Face Detection Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۱۵کلید واژه ها:applicationerror in trainnet at 18eye detection in matlabface detectionface detection using neural networkFace Read More →

ماسک های تابع گابور

عنوان انگلیسی: Gabor function masksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۶کلید واژه ها:computer visionConvolutionDigital Image Processingfilteringfunctional analysisgabor convolution maskimage processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →