هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۸۴کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

ARTMAP فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy ARTMAPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۱۴کلید واژه ها:Adaptive resonance theoryartARTMAPARTMAP فازیbiologically inspired learningcns technology labCrossoverdemoFuzzy ARTMAPfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxgenetic algorithmmodelingmutationneural networksآرت Read More →

کارت فازی یا Fuzzy Cart

عنوان انگلیسی: Fuzzy CARTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۴۵کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFIScartFISFuzzy Inference systemfuzzy logicانفیسپیاده سازی انفیس در متلبسیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقیسیستم Read More →

Add-On جعبه ابزار منطق فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Logic Toolbox Add-Onزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy logic toolbox addonneural networkneural networksSystems theoryآموزش Read More →