دانلود رایگان پایان نامه:ترکیب وب سرویس خودکار با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:Automated web service composition using genetic programmingتعداد کلیک: ۲۰۲۵کلید واژه ها:Iowa State UniversityThesisایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان Read More →

کانوولوشن یک بعدی

عنوان انگلیسی: ۱-D Covolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۸کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلcomputer visionConvolutioncorrelationDifferential EquationDigital Image Processingimage processingodeبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم Read More →

کاربردهای درون یابی

عنوان انگلیسی: Interpolation Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۶۸کلید واژه ها:akima، barycentric، بزیر، پیچیدگی، کسینوس، مکعب، پیچیدگی مکعب، درون مکعب، DCT، تفاوت، تقسیم، تفاوت، Read More →