الگوریتم Levenberg-Marquardt-Fletcher برای مسئله کمترین مربعات غیرخطی

عنوان انگلیسی: LMFsolve.m — Levenberg-Marquardt-Fletcher algorithm for nonlinear least squares problemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۳۵کلید واژه ها:Curve FittingfletcherFunction ApproximationFunction Fittinglevenbergmarquardtnonlinear least squareoptimizationoverdeterminedاستنباط آماریانالیز Read More →

ترکیب اتوماتیک مدیریت تابع

عنوان انگلیسی: Automated composition of function handlesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۸کلید واژه ها:automated program creationBioinformaticsBioinformatics Toolboxdesignfunctionfunction handleاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →

الگوریتم شبیه سازی تبرید معمولی

عنوان انگلیسی: General simulated annealing algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۴۷کلید واژه ها:annealChemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical SystemsMATLAB for Chemical EngineersoptimizationReport GeneratorSASimulated AnnealingsimulationStochastic Read More →

برش تصویر

عنوان انگلیسی: FigCropزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۶کلید واژه ها:cropdatadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationfigcropfiguregraphicalinteractiontrimانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهبرش Read More →

تابع تبدیل لاپلاس معکوس

عنوان انگلیسی: Inverse Laplace Transform functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۸کلید واژه ها:control designLaplace Transformsimulationانتگرالپردازش سیگنالتبدیل انتگرالیتبدیل فوریهتبدیل لاپلاستبدیل لاپلاس در متلبترادیس لاپلاسمدار الکتریکیمعادلات Read More →

مدل یونسفر مرجع بین المللی (IRI)

عنوان انگلیسی: International Reference Ionosphere (IRI) Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۶کلید واژه ها:geophysicsInternational Reference Ionosphereiriphysicsتحقیقات فضاییمیدان مغناطیسی زمینناحیه پویای یونوسفرهوا و فضاهواکرهیون کرهیونوسفریونوسفر Read More →

محاسبه توان Lyapunov برای ODE

عنوان انگلیسی: Calculation Lyapunov Exponents for ODEزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۶۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلattractorchaosDifferential Equationdifferential equationsexponenti would like to know if Read More →

تبدیل شکل سه بعدی متلب به سه بعدی (X)HTML

عنوان انگلیسی: Matlab 3D figure to 3D (X)HTMLزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۶۳کلید واژه ها:۳dbrowserfirefoxgraphicshtmlhtml5interactivelinesMagnetic Resonance ImagingMRIopenglpatchpick of the weekpotwsurfacevisualizationvrmlwebwebglx3dxhtmlxmlام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید Read More →