نتایج جستجو برای «function»

تعداد کلیک: 1975
عنوان انگلیسی: Differential Eqation Solution through S-function
لینک: http://codesara.ir/content/m1257961-differential-eqation-solution-through-s-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1257961
تعداد کلیک: 1000
عنوان انگلیسی: Confluent hypergeometric function (Kummer function)
لینک: http://codesara.ir/content/m1257081-confluent-hypergeometric-function-kummer-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1257081
تعداد کلیک: 979
عنوان انگلیسی: Newton - Raphson method
لینک: http://codesara.ir/content/m1614584-newton-raphson-method
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1614584

الگوریتم Levenberg-Marquardt-Fletcher برای مسئله کمترین مربعات غیرخطی