تابع تبدیل لاپلاس معکوس

عنوان انگلیسی: Inverse Laplace Transform functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۶کلید واژه ها:control designLaplace Transformsimulationانتگرالپردازش سیگنالتبدیل انتگرالیتبدیل فوریهتبدیل لاپلاستبدیل لاپلاس در متلبترادیس لاپلاسمدار الکتریکیمعادلات Read More →

برازش داده های تجربی آسان است

عنوان انگلیسی: Fit experimental data is easyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۷کلید واژه ها:curveCurve Fittingexperimental datafitFunction ApproximationFunction Fittingoptimizationuncertaintiesاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب Read More →

واحد DM (واحد داده کاوی)

عنوان انگلیسی: DM Utils (data mining utils)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۳کلید واژه ها:Classificationclusteringdata explorationData Exploration in MATLABData Miningdata warehouseDatabasedistance matrixPattern Miningانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

بهینه سازی ازدحام ذرات

عنوان انگلیسی: Particle Swarm Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۳کلید واژه ها:global optimizationmathematicsoptimizationParticle Swarm Optimizationpsostatisticsآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم بهینه‌سازی ازدحام Read More →

حرکت میانگین- حرکت میانه و غیره

عنوان انگلیسی: Moving averages _ Moving median etcزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۲۵کلید واژه ها:blockfiltboxcarcolfiltConvolutionfunctional analysislowpassmoving averagesmoving maximummoving mediannlfilterrectanglerunning meanrunning mediansmoothsmoothingstatisticstime frequencytimeserieswaveletswindowsبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

IAPWS_IF97 شکل فرم تابعی بدون لغرش

عنوان انگلیسی: IAPWS_IF97 functional form with no slipزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۰۲کلید واژه ها:chemistrycontrol designenergyengineeringenthalpyEntropyfluid mechanicshydrodynamicsiapwsif97information theorymodelingphysicspowerpropertiessaturatedsimulationsteamsubcooledsuperheatedthermodynamicswaterآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش Read More →

تابع نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۰کلید واژه ها:iterationnewtonNewton-Raphsonnewtonraphsonsandeepsuccessive approximationبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش نیوتنروش نیوتن Read More →

ضریب شکل انتقال حرارت تشعشعی (مهندسی مکانیک)

عنوان انگلیسی: Radiation Heat Transfer Shape Factor (Mechnical Engineering)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۲کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتarbitrary orientationchemistryHeat TransferHeat Transfer in MATLABMechanical Engineeringphysicsradiationshape factorاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهانتقال Read More →

ارزیابی تبدیل لاپلاس مربوط به توزیع پارتو

عنوان انگلیسی: Evaluation of the Laplace transform of the Pareto distributionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۳کلید واژه ها:integral transformsLaplace Transformlaplacestieltjes transformmathematicspareto distributionانتگرالپردازش سیگنالتبدیل انتگرالیتبدیل Read More →