نتایج جستجو برای «friction»

تعداد کلیک: 2604
عنوان انگلیسی: CapSim - the MATLAB physics engine
لینک: http://codesara.ir/content/m1308785-capsim-the-matlab-physics-engine
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1308785
تعداد کلیک: 1672
عنوان انگلیسی: Disk Rotation Simulation inside a cylinder
لینک: http://codesara.ir/content/m1632291-disk-rotation-simulation-insidecylinder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1632291
تعداد کلیک: 1280
عنوان انگلیسی: 2d liquid simulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1630977-2d-liquid-simulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1630977

تحلیل دینامیکی یک المان تحت بار، با فرض نیروی اصکاک فعال و وابسته به بار