اصتکاک مکانیکی با سیمولینک و مدل سازی فیزیکی

عنوان انگلیسی: Mechanical Friction with Simulink and Physical Modelingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۵کلید واژه ها:frictionmechanicalmechanical modelingmechanicsphysical modelingsimmechanicssimulinkسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت Read More →

CapSim – موتور فیزیک متلب

عنوان انگلیسی: CapSim – the MATLAB physics engineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۹۶کلید واژه ها:collision detectioncontactEconomicsEconomics in MATLABfrictionMATLAB for Economicsphysicssimulationاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم Read More →

شبیه سازی دوبعدی مایع

عنوان انگلیسی: ۲d liquid simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۳کلید واژه ها:۲dliquidOscillatorsimulationviscosityvoronoiاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازشبیه سازی دوبعدی مایع۲d liquid simulation فرم Read More →

Regrasp Planning through Throwing and Catching

عنوان انگلیسی: Regrasp Planning through Throwing and Catchingتعداد کلیک: ۸۳۸کلید واژه ها:CatchingRegrasp PlanningThrowingRegrasp Planning through Throwing and CatchingRegrasp Planning through Throwing and Catching فرم عضویت Read More →