هاسدورف (جعبه-شمارش) ابعاد فراکتال

عنوان انگلیسی: Hausdorff (Box-Counting) Fractal Dimensionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۷کلید واژه ها:box counting to boundarycomputer visionDigital Image Processingfractalimage descriptorsimage processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

نمایش دهنده فراکتال

عنوان انگلیسی: Fractal Explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۱۰کلید واژه ها:attractorchaosfractalfractalslandscapeslindenmayerlogisticLorenz AttractorquaternionSelf-Organizing MapsSOMآشوباترکتورتطبیق پذیریجاذبجاذب لورنزخوشه بندیسیستم غیر خطیسیستم لورنزسیستم های آشوبیشبکه عصبی رقابتیشبکه های Read More →

Font Recognition Using Variogram Fractal Dimension

عنوان انگلیسی: Font Recognition Using Variogram Fractal Dimensionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۹کلید واژه ها:Fractal Dimension (FD)Optical Character Recognition (OCR)Optical Font Recognition (OFR)Variogram Analysis.Font Read More →

ابعاد فراکتال

عنوان انگلیسی: Fractal dimensionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۳۸کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingfractal dimensionimage processinglacunaritysignal processingtexture analysisبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم Read More →

نوسانات فراکتالی سری های زمانی مالی

عنوان انگلیسی: Fractal Volatility of Financial Time Seriesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۰کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmeasurementتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

مولد قیمت سهام فراکتالی

عنوان انگلیسی: Fractal Stock Price Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۶کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineeringfractalmandelbrotMATLAB for Economicsstockاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →